Top 5 mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2019 mới đính chính như sau:

Trong đời ai cũng phải làm bản kiểm điểm cá nhân là đều hiển nhiên, nhưng đối với những bản kiểm điểm cá nhân học sinh sẽ khác, sinh viên, công chức, hay những bản kiểm điểm đảng viên mới nhất sẽ luôn thay đổi để phù hợp với ngữ cảnh do đảng đề ra ra, nhất là những bản kiểm điểm đảng viên 2019 về dự bị và chính thức, bản kiểm điểm đảng viên tự nhận xét - đánh giá..., sau đây mình xin cập nhập liên lục các mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới nhất hiện nay cho các bạn tham khảo:

CÔNG THỨC MÓN NGON KHÁC

1. Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2019 tự đánh giá

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 

(Kèm theo Hướng dẫn số: 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban tổ chức TW Đảng)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………… Ngày sinh: …/…/…..
Chức vụ Đảng: ………………………….……………………………………………………………..……………………………….
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………….………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………..…………………… Chi bộ: …………………………………………………………….
I. Ưu điểm:
1. Về chính trị tư tưởng: …………………………… ………………………………………………………………………………
2. Về phẩm chất đạo đức lối sống: …………………………… …………………………………………………………………
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: …………………………………………………………….……………..
4. Về tổ chức kỹ luật: …………………………… …………………………………………………………………………………..
5. Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng: …………………………… ……………………………………..
6. Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị; làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể …………………………….……………………………………..
7. Ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tu dưỡng đạo đức lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình: …………………………….……………………………………..
II. Khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân: …………………………….……………………………………………………….
III. Phương hứớng, biện pháp khắc phục: …………………………….……………………………………………………..
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng: …………………………….…………………………………………………………

 


Hướng dẫn bạn cách điền vào mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên hay:

Mục 1. Về chính trị tư tưởng:

Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.

Mục 2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.

Mục 3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành, chức trách và nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.

Mục 4. Về tổ chức kỹ luật:

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng.

Mục 5: Tự nhận mức phân loại chất lượng: ( tự chọn nhé)

+ Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
+ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
+ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
+ Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

2. Mẫu kiểm điểm Đảng viên tự nhận xét về nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

TỈNH UỶ …………………………..                                                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thị ủy ………………………………..                                                                …………, ngày….tháng…..năm……
Đảng bộ (chi bộ) …………………
Chi bộ ấp, khu phố ………………

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM ……..

(Thực hiện quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

– Họ và tên Đảng viên: ………………………………………….……   sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ………………………

– Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn): …………………………………………………………….………………………

– Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện) ………………………….……………………

– Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ………………………… nhận xét đồng chí: …………………………… như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần….)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu bản kiểm điểm cho đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Của đảng viên dự bị)

Kính gửi:

– Chi ủy…………………………………………..

– Đảng ủy………………………………………..

Tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..……………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….……………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng ngày…….…tháng……..…năm……….…..tại Chi bộ:……………………………………..……

Hiện đang công tác tại Chi bộ:………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

………………., ngày…..tháng…..năm…………..
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là 3 mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019 mới cập nhập thường được đảng viên tìm kiếm vào cuối năm 2018 này, ngoài ra bạn nên tìm hiểu thêm về các mẫu kiểm điểm dành cho đảng viên như sau:
+ bản kiểm điểm đảng viên 2019 violet
+ bản tự kiểm điểm đảng viên chấp hành năm 2019
+ bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019
+ bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị
+ mẫu bản kiểm điểm đảng viên 2019
+ bản kiểm điểm đảng viên năm 2019 violet
+ cách viết bản kiểm điểm đảng viên
+ bản kiểm điểm cá nhân năm 2019