Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức được DOWNLOAD nhiều nhất năm 2019

Nhiều bạn tìm kiểm mẫu bản kiểm điểm cá nhân cho công chức như 'CƠM BỬA' tới mức có thể thuộc làu làu luôn, nhưng ai chưa biết mình xin đưa mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên, công chức 2019 mới nhất cho bạn tham khảo để gởi cấp trên nhé!

Mẫu bản kiểm điểm cho công chức mới nhất 2019 được download nhiều nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2019

– Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………………..
– Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………….
– Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………………………………
– Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………
– Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………
Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:
1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:
– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.
– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong
– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.
– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.
2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của .
– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.
3- TỰ ĐÁNH GIÁ:
Ưu điểm:
Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.
Nhược điểm:
Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.
* Tự xếp loại:
Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm.
Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………..,ngày….tháng ….năm………..
Người viết

 

*** Chú ý:

Phần tự xếp loại bạn có thể tự đánh giá như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
+ Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
+ Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
+ Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các mẫu kiểm kiểm dành cho Đảng viên sau đây:

2. Mẫu kiểm điểm Đảng viên tự nhận xét về nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

TỈNH UỶ …………………………..                                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thị ủy ………………………………..                                                                                               …………, ngày….tháng…..năm……
Đảng bộ (chi bộ) …………………
Chi bộ ấp, khu phố ………………

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN NĂM ……..

(Thực hiện quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị)

– Họ và tên Đảng viên: ………………………………………….……   sinh hoạt tại chi bộ cơ sở ………………………

– Địa chỉ cơ quan (xã, phường, thị trấn): …………………………………………………………….………………………

– Cư trú tại (số nhà, đường, tổ dân phố xã phường, thị trấn, huyện) ………………………….……………………

– Chi uỷ, chi bộ khu phố (ấp) ………………………… nhận xét đồng chí: …………………………… như sau:

1. Bản thân và gia đình tham gia sinh hoạt tổ dân phố, ấp, (khu phố) thế nào? (mức độ, tinh thần….)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

2. Quan hệ của bản thân và gia đình đối với nhân dân nơi cư trú như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

3. Về đạo đức lối sống thể hiện ở nơi cư trú như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

4. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương như thế nào?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

5. Những vấn đề cần lưu ý (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ PHƯỜNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

3. Mẫu bản kiểm điểm cho đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
(Của đảng viên dự bị)

Kính gửi:

– Chi ủy…………………………………………..

– Đảng ủy………………………………………..

Tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………..……………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….……………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………………………

Được kết nạp vào Đảng ngày…….…tháng……..…năm……….…..tại Chi bộ:……………………………………..……

Hiện đang công tác tại Chi bộ:………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức. Đề nghị chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên công nhận tôi là Đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng viên, xứng đáng là đảng viên tốt của đảng.

………………., ngày…..tháng…..năm…………..
Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Rất cảm ơn bạn nếu như những bản kiểm điểm dành cho công chức của mình đúng mẫu bạn đang tìm, thêm một niềm vui đối với mình khi sưu tầm chia sẻ những mẫu kiểm điểm mới nhất đến người cần.